۱۴۰۰ جمعه ۲۷ فروردين

                                         برگزاری وبینار برای خدمات میز خدمت حضوری، الکترونیک و نیمه الکترونیک

در تاریخ 99/9/4 و 99/9/5 جلسات وبینار مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و دانشگاه در خصوص بررسی نحوه ارائه خدمات در میز خدمت حضوری، الکترونیک و نیمه الکترونیک برگزار گردید.