۱۴۰۰ جمعه ۲۷ فروردين

                                                         تشکیل سومین کارگروه توسعه و مدیریت عملکرد سال 1399

جلسه کارگروه توسعه مدیریت عملکرد با حضور معاون توسعه دانشگاه، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و سایر اعضا در تاریخ 99/10/2 برگزار گردید در این جلسه بررسی و آسیب شناسی ارزیابی عملکرد سال 1398 و گزارش کمیته های زیر مجموعه کارگروه ارائه گردید ودر انتها از همکاران و نمایندگان واحدها تقدیر بعمل آمد.