۱۴۰۰ جمعه ۲۷ فروردين

                                             چهارمین کارگروه توسعه و مدیریت عملکرد سال 1399

 

چهارمین کارگروه توسعه و مدیریت عملکرد دستگاه با حضور نماینده محترم سازمان مدیریت و معاون توسعه و سایر اعضا برگزار گردید. و در خصوص جمع بندی مصوبات کارگرو های برگزار شده در سال 99 و کمیته های زیر مجموعه، گزارشات لازم ارائه گردید