۱۴۰۰ جمعه ۲۷ فروردين
تشکیل چهارمین کارگروه توسعه و مدیریت عملکرد
۱۴۰۰ شنبه ۷ فروردين
تشکیل چهارمین کارگروه توسعه و مدیریت عملکرد
تشکیل چهارمین کارگروه توسعه و مدیریت عملکرد
انتخاب و انتصاب جناب آقای محمد علی منصور بهمنی
انتخاب و انتصاب جناب آقای محمد علی منصور بهمنی
۱۳۹۹ شنبه ۱۳ دي
انتخاب و انتصاب جناب آقای محمد علی منصور بهمنی
انتخاب و انتصاب جناب آقای محمد علی منصور بهمنی
تشکیل سومین کارگروه توسعه و مدیریت عملکرد
۱۳۹۹ يکشنبه ۷ دي
تشکیل سومین کارگروه توسعه و مدیریت عملکرد
تشکیل سومین کارگروه توسعه و مدیریت عملکرد
برگزاری وبینار برای خدمات میز خدمت حضوری، الکترونیک و نیمه الکترونیک
۱۳۹۹ يکشنبه ۹ آذر
برگزاری وبینار برای خدمات میز خدمت حضوری، الکترونیک و نیمه الکترونیک
برگزاری وبینار برای خدمات میز خدمت حضوری، الکترونیک و نیمه الکترونیک
برگزاری اولین جلسه نظام نامه مدیریت دانش
۱۳۹۹ يکشنبه ۲۵ آبان
برگزاری اولین جلسه نظام نامه مدیریت دانش
برگزاری اولین جلسه نظام نامه مدیریت دانش
بررسی و آسیب شناسی شاخص های مدیریت سرمایه انسانی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۱ آبان
بررسی و آسیب شناسی شاخص های مدیریت سرمایه انسانی ارزیابی عملکرد دستگاه
بررسی و آسیب شناسی شاخص های مدیریت سرمایه انسانی
تشکیل دومین کارگروه توسعه و مدیریت عملکرد
۱۳۹۹ شنبه ۲۹ شهريور
تشکیل دومین کارگروه توسعه و مدیریت عملکرد
تشکیل دومین کارگروه توسعه و مدیریت عملکرد
ارسال خدمت مراجعین به صورت الکترونیکی
۱۳۹۹ سه شنبه ۲۷ خرداد
ارسال خدمت مراجعین به صورت الکترونیکی
ارسال خدمت مراجعین به صورت الکترونیکی
تشکیل اولین کارگروه توسعه و مدیریت عملکرد
۱۳۹۹ سه شنبه ۲۷ خرداد
تشکیل کارگروه
تشکیل اولین کارگروه توسعه و مدیریت عملکرد