۱۴۰۰ جمعه ۲۷ فروردين

فلسفه وجودي معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشكي کرمان، مديريت بهينه سرمايه هاي موجود در راستاي رسيدن به اهداف كلان سلامت و آموزش و پژوهش پزشكي و پيراپزشكي مي باشد. معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه برآن است با بهره گيري از بروزترين و كارآمدترين علوم و مديريت سرمايه هاي موجود در امر تحقق و ارتقا سلامت جامعه و كشور با توجه به اصل عدالت اجتماعي توسعه پايدار، پيشگام معاونت هاي توسعه مديريت و منابع دانشگاه هاي علوم پزشكي كل كشور باشد.

 

 

اهداف :

 * برنامه ريزی، ارزيابی، نظارت و ارتقای مديريت در واحدهای تابعه دانشگاه

 

 * برنامه ریزی جذب و بکارگیری سرمایه انسانی مورد نیاز، بکارگیری و توزیع هدفمند نیروی انسانی و توانمند نمودن آنها در راستای اهداف و ماموریتهای دانشگاه و ارتقا بهره وری در دانشگاه


 * احقاق حقوق دانشگاه در دعاوی