۱۴۰۰ جمعه ۲۷ فروردين

 

صدیقه یمین نعمت الهی

رییس اداره امور بازنشستگی

31325703

شماره تماس

اتاق 221

هاجر باسزه

کارشناس اداره امور بازنشستگی

31325692

شماره تماس

اتاق 221

نرگس وزیری راد

کارشناس اداره امور بازنشستگی

31325692

شماره تماس

اتاق 221

 

 

شرح وظایف:

 

1-برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه وراث و از کارافتادگی

 

2-صدور احکام اصلاحی و قطع حقوق بازنشستگی و قطع حقوق وظیفه وراث

 

3-تعیین بدهی خدمات غیر رسمی شاغلین

 

4-برقراری کمک هزینه عائله مندی و اولاد بازنشستگان و موظفین سالهای گذشته و سالجاری

 

5-بررسی دقیق پرونده های استخدام به لحاظ استخراج تاریخ بازنشستگی و صحت احکام و مدارک استخدامی

 

6-کنترل شرایط بازنشستگان و موظفین برای استمرار پرداخت حقوق مربوطه

 

7-استرداد و انتقال کسورات بازنشستگی

 

8-همکاری مستمر و فعال با سازمان بازنشستگی 

 

9-صدور ابلاغ بازنشستگی و ابلاغ عائله مندی و اولاد بازنشستگان و انجام کلیه مکاتبات مربوطه

 

10-بررسی شرایط دریافت کمک هزینه اولاد فرزندان ذکور بازنشستگان