۱۴۰۰ جمعه ۲۷ فروردين

                   تأمین، توسعه ونگهداری نیروی انسانی کارآمد

       

با عنایت به مأموریت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان و نیز مأموریت معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع، مدیریت توسعه و سرمایه انسانی، مسؤول تأمین، توزیع، توسعه و نگهداری نیروی انسانی کارآمد (هیأت علمی و غیر هیأت علمی و ارائه خدمات استخدام،  آموزش، کارگزینی و طبقه بندی مشاغل به کارکنان کلیه واحدهای دانشگاه اعم از(ستاد دانشگاهها، شبکه ها و مراکز بهداشت و درمان،مراکز آموزشی و درمانی و بیمارستانها،مراکز تحقیقاتی،دانشکده ها) می باشد. این مدیریت برای انجام مسؤولیت خود، تکریم کارکنان و ارباب رجوع، رعایت عدالت و پایبندی به ارزشها و اخلاق حرفه ای را سرلوحه خود قرار داده و با بهره گیری از سیستم های الکترونیکی و تمرکز بر بهبود مستمر و مدیریت دانش، در راستای تحقق مدیریت اسلامی و در جهت دستیابی به سطوح بالاتر اثربخشی و کارآیی سازمان تلاش می کند.این مدیریت با تأکید بر اصول شایسته اخلاق حرفه ای و رفتار سازمانی و با جدیّت در مسیر تعالی انسان حرکت می کند و خود را متعهدمی داند بر اساس سیاست ها و اهداف دانشگاه، خالصانه و صادقانه گام بردارد.

 

 

 


 دکتر کاوه نوحی

مدیر توسعه و سرمایه انسانی

 

 

سوابق تحصیلی و اجرایی


31325729   

 

 

فردوس شیخ زاده

 

معاون مدیر توسعه و سرمایه انسانی

31325995

 

* زمان ملاقات حضوری : دوشنبه و چهارشنبه ساعت 10-8

 

 

 

شرح وظايف :

 

 ۱- اجراي الگوي نيروي انساني و تعيين نيازهاي نيروي انساني حوزه ها، واحدها و مراكز و تهيه برنامه تامين نيازها، با توجه به برنامه
 
  و بودجه مصوب و در قالب اعتبارات تخصيص يافته .
 
۲- اجراي سياست هاي مربوط به تامين و تعديلنيروي انساني و ارائه روش هاي مناسب جهت تحقق مطلوب سياست هاي مذكور با توجه
 
به ميزان بازنشستگي و نيز ظرفيت ها و امكانات منابع عرضه نيروي كار .
 
۳- طراحي و تهيه آزمون هاي عمومي استخدام و نيز آزمون هاي تخصصي با همكاري و مشاركت حوزه هاي تخصصي و برگزاري آزمونهاي 
 
استخدامي
 
۴- اجراي كليه مراحل و تشريفات ضروري براياستخدام پذيرفته شدگان
 

۵- اجراي امور مربوط به تامين نيازهاي نيروي انساني سازمان از طريق كاركنان موجود با استفاده از برنامه هاي جابجايي و نقل و انتقالات

 

و تغيير شغل .

 

۶- همكاري با مديريت آموزش و پژوهش استانداري در اجراي برنامه آموزش عمومي و توجيهي كاركنان جديد .

 

۷- اجراي نظام هايارزشيابي مشاغل و  صدور احكام حقوق و مزاياي كاركنان .

 

۸ - صدور احكام ترفيع حقوقي و شغلي كاركنان بر اساس مقررات و مصوبات ابلاغ شده .

 

۹- اجراي برنامه ترفيعات سالانه و نيز تعيين موعد ترفيع شغلي كاركنان و صدور احكام ترفيعات در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب. 

 

۱۰ اجراي برنامه ها و مصوبات سازمان در زمينه روابط و منابعات كاركنان سازمان، حضور و غياب و تاييد و گواهي انجام كار واجراي

 

مقررات مربوط به استفاده كاركنان از مرخصي ها .

 

۱۱- اجراي نظام هاي مربوط به برخورداري كاركنان از مزاياي بهداشتي و درماني و كمك هاي نقدي و غير نقدي .

 

۱۲- ابلاغ و اجراي آراء و احكام هيات بدوي و تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري .

 

۱۳- اجراي تصميمات سازمان در زمينه خروج كاركنان از خدمت سازمان به دلايل و جهات مقرر در مقررات مصوب .

 

۱۴- تهيه و تنظيم، طبقه بندي و نگهداري كليه اطلاعات مربوط به احوال شخصي، شغلي و اداري كاركنان مشاغل و عايله تحت تكفل

 

آنان جهت اجراي نظام هاي خدمات اداري،‌ پرسنلي و درماني و ارائه اطلاعات لازم