۱۴۰۰ جمعه ۲۷ فروردين
 

  
 

مهشید سالمیان پور کارشناس ارزشیابی

31325697

شماره تماس

اتاق 222

 

 

شرح وظایف:

 

1- ارسال بخشنامه های داخلی و برنامه زمان­بندی دوره ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران بصورت سالیانه به واحدهای زیر مجموعه دانشگاه

 

2-  پیگیری و انجام کلیه امور مربوط به نرم افزار ارزیابی عملکرد از قبیل (بررسی نرم افزار، استخراج اشکالات برنامه و پیگیری جهت رفع نواقصی از سوی شرکت آذرخش )

 

3- برگزاری دوره های آموزشی و توجیه رابطین جهت کار با نرم  افزار و رفع اشکالات آنان با حضور مهندسان شرکت آذرخش

 

4-  بررسی و تایید فرم های ارزیابی عملکرد تکمیل شده ارسالی از کلیه واحدهای زیر مجموعه دانشگاه در سامانه مذکور

 

5- پیگیری لیست بازخورد نتایج ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران واحدها

 

6- انجام مکاتبات مربوط به اعلام نمرات ارزیابی عملکرد کارکنان انتقالی با سایر دانشگاه ها

 

7- تایید نمرات ارزیابی عملکرد کارکنان واجد شرایط جهت اخذ ارتقاء رتبه

 

8- تایید نمرات ارزیابی عملکرد کارکنان واجد شرایط تبدیل وضعیت

 

9- رسیدگی به شکایات ارزیابی عملکرد از طریق بررسی مدارک ، پرونده ، فرم ارزشیابی و .... و تهیه گزارش جهت ارائه به کمیته رسیدگی به شکایات ارزیابی عملکرد

 

10-  پاسخگویی و مشاوره تلفنی و حضوری در ارتباط با ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران