۱۴۰۰ جمعه ۲۷ فروردين

افق 5ساله مدیریت توسعه

 
 
 
 
 

با استناد به چشم انداز دانشگاه، مدیریت توسعه و سرمایه انسانی درصدد آن است تا در یک افق زمانی 5 ساله به جایگاه زیر دست یابد:

 

 

 

· ارتقا شاخص های عملکردی، توسعه کیفی و توانمندسازی نیروی انسانی 

 

· اصلاح ساختارها و بهبود فرآیندهای کاری و برقراری عدالت استخدامی و نظام پرداخت جهت ارتقاء رضایتمندی هر چه بیشتر نیروی انسانی 

 

· استقرار و گسترش دولت الکترونیک جهت ارائه اثربخش خدمات 

 

· تقویت مدیریت و توان کارشناسی و ارتقاء روحیه خود کنترلی در کارها 

 

· تلاش مستمر جهت تمرکززدایی و تفویض اختیار به نیروی انسانی و برقراری شایسته سالاری 

 

· کسب رتبه اول به عنوان دستگاه اجرایی نمونه در خدمت رسانی به مراجعان و مشتریان جهت دستیابی به موقعیت آرمانی دانشگاه