۱۴۰۰ جمعه ۲۷ فروردين


هدف مدیریت منابع انسانی:

 

دستیابی به نتایج مطلوب، حاصل تلاشهای جمعی کارکنان است و این مهم زمانی محقق می شود که کلیه فرایندهای مدیریت منابع انسانی از جذب و نگهداری تا جبران خدمت و بازنشستگی به بهترین نحو به انجام برسد.

امروزه منابع انسانی بعنوان سرمایه های سازمان تلقی شده و در سازمان های امروزی دیگر به کارکنان نگاه ابزاری نداشته و این منابع را بعنوان چرخ دنده های یک ماشین در نظر نمی گیرند و آن را سرمایه ای می ­ببینند که نحوه تفکر و احساس آن مزیت رقابتی در سازمان محسوب شده و می تواند باعث موفقیت یک سازمان شود.

اما مهمترین موضوع در یک سازمان بهره وری عوامل تولید و ارائه خدمات می باشد.طبیعتاً یکی از مهمترین اهداف مدیر منابع انسانی ارتقاء و بهره وری سرمایه های انسانی در هر سازمان است این بهره وری نیز در سایه توسعه آنها از طریق افزایش دانش و مهارت و تغییر نگرش و رفتار آنها در راستای افزایش کارائی و نهایتاً رضایت مراجعه کنندگان محقق خواهد شد. بعلاوه جاری سازی ارزش های مناسب حرفه ای بعنوان زیر بنای فرهنگ مناسب سازمانی نیز بسیار پر اهمیت است، لذا در کنار ارتقاء بهره وری سرمایه انسانی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان، برنامه ریزی فرهنگی و اجرایی مد نظر قرار گرفته است. همچنین فعالیت های مرتبط با ارتقاء فرهنگ نیز از اهداف این مدیریت محسوب می شود.

دکتر کاوه نوحی

مدیر توسعه و سرمایه انسانی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان