۱۴۰۰ جمعه ۲۷ فروردين

معرفی اداره تامین و توزیع نیروی انسانی 

 

اداره تامین و توزیع نیرو بعنوان یکی از مشاغل جدید در ساختار دانشگاه، در پی آن است از طریق تمرکز در مقوله برنامه ریزی و برآورد، تامین و توزیع نیروی انسانی ضمن ایجاد هماهنگی اثربخش میان واحدهای مربوطه در حوزه مدیریت سرمایه انسانی و ایجاد ارتباط موثر میان واحدهای ستادی با واحدهای محیطی و همچنین نظارت و کنترل مستمر جهت کسب اطمینان از اجرای کامل و صحیح سیاستهای ابلاغی اقدام می نماید.