۱۴۰۰ جمعه ۲۷ فروردين

 اداره کارگزینی بعنوان یکی از ادارات زیر مجموعه مدیریت منابع انسانی دانشگاه، به منظور انجام امور مربوط به صدور کلیه احکام حقوقی، انواع مرخصی ها، ماموریتهای روزانه و همچنین تخلفات اداری کارکنان و ساماندهی و یکپارچه سازی اجرای قوانین و مقررات موضوع این حوزه و ایجاد هماهنگی و ارتباط موثر میان واحدهای ستادی با واحدهای محیطی و همچنین نظارت و کنترل مستمر جهت کسب اطمینان از اجرای کامل و صحیح سیاست های ابلاغی اقدام می نماید.

 

 

مجید عارفی

 

سرپرست اداره کارگزینی

شماره تماس31325686

اتاق 221
 

 

شرح وظایف : 

 

 بررسی و کنترل احکام صادره از واحدهای تابعه دانشگاه  

 انجام مکاتبات ارجاعی بر اساس اولویت زمانی

 تجریه و تحلیل بخشنامه های واصله در زمینه منابع انسانی و ابلاغ به واحدهای تابعه

 تهیه و ابلاغ مصوبات و دستورالعمل های صادره به واحدهای زیر مجموعه

 کنترل نحوه اجرای قوانین و مقررات اداری و استخدامی در سطح واحدهای تابعه

 برنامه ریزی و نظارت بر انجام امور مربوط به جذب و بکارگیری کارکنان

 انجام مراحل مختلف برگزاری آزمون های استخدامی دانشگاه

 تجزیه و تحلیل وضعیت نیروی انسانی در سطح واحدهای تابعه

 برنامه ریزی و نظارت بر نحوه تأمین و توزیع نیروهای مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان

 بررسی و نظارت بر نحوه جذب نیروهای شرکتی و ثبت اطلاعات آنان در نرم افزار مربوطه

 برنامه ریزی در خصوص ساعت کارکرد ، حضور و غیاب ، مرخصی و مأموریت کارکنان زیرمجموعه دانشگاه

 بررسی و نظارت درخصوص نقل و انتقالات و مأموریت آموزشی کارکنان