۱۴۰۰ جمعه ۲۷ فروردين

   
 

رویا صعصعی 

رئیس گروه مهندسی سازمان

31325701 

شماره تماس

اتاق 219

شهلا سالخورده حقیقی

کارشناس مهندسی سازمان

31325702

شماره تماس

اتاق219
بنفشه صالحی کارشناس مهندسی سازمان

31325701

شماره تماس

اتاق219 

  شرح وظایف :

انجام مطالعات لازم تشکیلاتی و تهیه پیشنهادات لازم جهت ارسال به مراجع ذیربط

 

بروز رسانی چارت سازمانی دانشگاه در سامانه جامع تشکیلات

 

کنترل کلیه احکام صادر شده

 

کنترل و بررسی پیشنهادات ارسال شده از واحدها جهت ایجاد پست های تبدیلی و ارسال به وزارتخانه جهت رد یا قبول پیشنهادات مربوطه

 

ارسال پست های تبدیلی درسامانه تشکیلات و اعمال پست های مربوطه در چارت مادر

 

مکاتبه با واحدها جهت رد یا قبول پیشنهادات ارسال شده

 

همکاری با نیروی انسانی جهت جذب نیرو ، آگهی استخدام و بروز رسانی پایگاه پرسنلی

 

رفع مغایرت های بین دو برنامه آذرخش و جامع پرسنلی و برقراری لینک دوطرفه برنامه های مربوطه

 

تهیه گزارشات لازم و تحویل کلیه آمار

 

بررسی مستمر ساختار سازمانی دانشگاه جهت ادغام یا جداسازی واحدها

 

نظارت بر تبدیل و ایجاد پست های سازمانی براساس نیازهای سازمان

 

هماهنگی و نظارت بر تدوین و پیشنهاد تشکیلات تفصیلی واحدهای جدیدالتأسیس یا توسعه یافته