۱۴۰۰ جمعه ۲۷ فروردين

 

 

صدیقه حاج غنی

 رئیس گروه مهندسی مشاغل

31325687

شماره تماس

اتاق 219
سمیرا یزدانپناه کارشناس مهندسی مشاغل

31325693

شماره تماس

اتاق 219
لیلا فریزی کارشناس مهندسی مشاغل

31325693

شماره تماس

اتاق 219

شرح وظایف:

 

انجام مطالعات لازم در زمینه طبقه بندی مشاغل وتهیه پیشنهادهای لازم جهت ارسال به مرجع ذیربط

 

انجام فعالیت های لازم در زمینه پیاده کردن مفاد طرح طبقه بندی مشاغل دولت در مورد مستخدمین وزارتخانه و یا سازمان متبوع با همکاری واحد کارگزینی (ارتقاء طبقه – ارتقاء رتبه (پایه ، ارشد؛ خبره ، عالی) – احتساب مدرک تحصیلی -  احتساب سنوات غیررسمی – انتصاب )

 

پیگیری برگزاری جلسات انتصابات و احتساب سنوات غیررسمی وتکمیل مدارک مربوطه جهت طرح در جلسه

 

تکمیل صورتجلسات مربوط

 

اظهار نظر در خصوص احتساب سنوات ارفاقی جهت بازنشستگی قبل از موعد

 

انجام مکاتبات مربوط به واحد طبقه بندی مشاغل درسطح دانشگاه ووزارتخانه

 

تهیه گزارش لازم

 

اظهار نظر در خصوص شرایط احراز شغل های سازمانی

 

انجام امور مربوط به سامانه مهندسی مشاغل

 

اجرا و انجام امور مربوط برنامه AHP