۱۴۰۰ جمعه ۲۷ فروردين

سارا سیستانی زاده

 کارشناس مسئول آموزش ضمن خدمت

 31325673

شماره تماس

اتاق 222
زهرا سعید کارمند آموزش ضمن خدمت

31325715

شماره تماس

اتاق 222

 

 

شرح وظایف :

 

1-  ثبت گواهینامه های صادرشده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق کشور یا دفاتر مدیریت آموزش و پژوهش استانداری های سراسر کشور

 

2- ثبت گواهینامه های آموزشی دارای مجوز از کمیته راهبری وزارت متبوع و یا کمیته اجرائی آموزشی دانشگاه

 

3- ثبت گواهینامه های دوره های تخصصی آموزشی مداوم جامعه پزشکی صرفاً برای مشمولین قانون مربوطه (جهت پزشکان 25 امتیاز معادل 50 ساعت و پیراپزشکان 15 امتیاز معادل 30 ساعت درسال قابل محاسبه است.)

 

تبصره 1: دوره های آموزشی مصوب فقط از سال 1379 به بعد برای اعطای امتیازات مربوطه محاسبه  می گردد.

 

تبصره 2: گواهینامه  های دوره حضوری که در آن ساعت آموزشی قید  نشده است بطور میانگین 6 ساعت به ازای هر روز در نظر گرفته می شود.

 

4- تهیه شناسنامه آموزشی کارکنان و مدیران و تأیید آن جهت اخذ رتبه (پایه – ارشد – خبره - عالی)

 

5- ثبت و تعریف کد جهت دوره های مصوب در کمیته آموزشی و توانمندسازی 

 

6- بایگانی دوره های برگزار شده توسط واحدهای زیرمجموعه دانشگاه

 

7- برگزاری دوره توجیهی بدوخدمت

 

8- دریافت اطلاعات نیروهای انتقالی و مأمور از سایر دستگاه ها

 

9- ثبت نام همکاران جهت شرکت در دوره های آموزشی وزارتخانه در سامانه رشد

 

10- پیگیری برگزاری جلسات کمیته آموزشی و توانمندسازی و تکمیل مدارک مربوطه

 

11- برگزاری آزمون های الکترنیکی (شغلی – عمومی- توجیهی)

 

12- بازدید از محل برگزاری دوره های آموزشی از واحدهای زیرمجموعه

 

13- انجام مکاتبات مربوط به واحد آموزش ضمن خدمت در سطح دانشگاه و وزارتخانه

 

14- تهیه گزارشات لازم جهت سامانه فرابر ، HOP  ، رشد ، آموزش مداوم و سامانه آموزش ضمن خدمت